Algemene Voorwaarden


1.1. De website www.outfittery.be, inclusief alle subdomeinen (hierna genoemd outfittery.be) evenals het systeem voor de distributie van mode-items: OUTFITTERY GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlijn, Bondsrepubliek Duitsland worden vertegenwoordigd door de algemeen directrices

Anna-Katharina Alex en Julia Boesch, geregistreerd bij de Handelsregister Amtsgericht Berlijn onder registratienummer HRB 140519B, (hierna OUTFITTERY).

1.2. De volgende algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van de website outfittery.be en/of door outfittery.be gesloten contracten en gebruik van de diensten die Club-leden van de OUTFITTERY-club wensen. Goederen en diensten die door OUTFITTERY verleend cq geleverd worden, zijn enkel en alleen onderhevig aan deze voorwaarden. Verschillende of tegenstrijdige bepalingen en voorwaarden van een contractpartner zijn niet van toepassing, zelfs niet indien het wordt gedaan zonder voorbehoud.  


1.3. Deze gebruiksvoorwaarden van OUTFITTERY kunnen te allen tijde onder www.outfittery.be/terms worden geopend, afgedrukt of lokaal opgeslagen worden.

1.4. In het kader van contracten die OUTFITTERY met haar consumenten afsluit, zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing op de consument. De consument, hierna ''Klant'' genoemd, in de zin van de volgende regels: elk natuurlijk persoon die een rechtshandeling sluit voor een doel dat noch commercieel, noch tot hun zelfstandig beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

OUTFITTERY behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden voor zover wettelijk toegestaan elk gewenst moment te veranderen en of te wijzigen. Voor lopende contractuele verplichtingen, in het bijzonder voor reeds gedane bestellingen gelden in principe de voorwaarden ten tijde van de bestelling. Echter, OUTFITTERY behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk is om later optredende nadelen tegenover de consument te voorkomen. Bij het aanpassen van de algemene voorwaarden wordt de klant door ons verwittigd. De wijziging maakt binnen zes weken na dagtekening bij OUTFITTERY, indien de klant niet schriftelijk bezwaar maakt, deel uit van de overeenkomst.

3.1. OUTFITTERY geeft de klant de mogelijkheid om zich te registreren op outfittery.be en een account te openen. Om de service van OUTFITTERY te gebruiken, is de registratie essentieel.  

3.2. De klant is verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens naar de OUTFITTERY-website vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegden.  

3.3. De klant meldt zich aan, door te klikken op de knop "(Gratis) aanmelden/registreren" .

3.4. Registratie bij OUTFITTERY is gratis. Het recht op inschrijving bestaat niet.

OUTFITTERY, kan tevens aanvullende eisen (bijvoorbeeld het controleren van de persoonsgegevens, kredietwaardigheid enz.) stellen. De klant is bij het registreren verplicht om correcte en nauwkeurige informatie te verstrekken. Wijzigingen in de gegevens moeten worden door de klant gemeld door de klant om kosten te vermijden, vooral als het om een nieuwe bestelling gaat. In het bijzonder behoort de klant zijn volledige naam, zijn adres en zijn e-mailadres te geven. OUTFITTERY heeft het recht om documenten rechstbindend via e-mail te leveren, tenzij dit wettelijk of door een andere bepaling niet mag. 


3.5.   De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie door de klant worden ingevoerd, worden elektronisch opgeslagen door OUTFITTERY, zodat de klant weer kan inloggen met zijn wachtwoord. De omgang met de persoonsgegevens en de gegevens in het algemeen, worden beschermd door ons Privacy Beleid. De cookies die worden gebruikt door OUTFITTERY bevatten geen persoonlijke informatie. De cookies die wij gebruiken zijn anoniem, zodat er geen herleiding naar een enkel persoon mogelijk is. Met het gebruik van onze site stemt u hiermee in.  

4.1. De website en met name de presentatie van goederen op outfittery.be is geen bindend aanbod van OUTFITTERY. 


4.2. Aan de hand van de persoonlijke gegevens die de klant invoert in het systeem van OUTFITTERY, selecteert de OUTFITTERY diverse goederen en stuurt deze de klant, tegen de de actuele prijs, toe. Door het opgeven van de persoonsgegevens en het drukken/klikken op de bestelknop, gaat de consument op proef een koopovereenkomst aan. Overeenstemmend met § 454 BGB van het Duits Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst kan door  OUTFITTERY binnen 20 dagen worden aanvaard, hetzij door het leveren van de goederen, of door een bevestigingsmail. De selectie van goederen is onderhevig aan het goeddunken van OUTFITTERY. De klant heeft niet het recht om een bepaald specifiek product te ontvangen. Per zending wordt de klant een pakket met een maximale waarde van maximaal € 1.500,- toegestuurd incl. wettelijk bepaalde BTW.   


4.3. Met het accepteren van de levering/goederen aan de geadresseerde of een gemachtigd persoon, komt een overeenkomst tot stand. Het wettelijke herroepingsrecht, zoals deze in paragraaf 5 nader wordt besproken, blijft hierbij onverlet.

5.1. Hieronder krijgt de klant, zoals wettelijk verplicht, de instructie over de voorwaarden en de gevolgen van de herroeping. In het geval van herroepping, dient de klant het bijgevoegde retourenlabel gebruiken. Mocht deze niet (meer) beschikbaar zijn, kan deze aangevraagd worden via de dienst van OUTFITTERY telefoonnummer +32 (0) 38082084. Gebruik het retourlabel, dit voorkomt onnodige kosten. In elk ander geval zal er voor de transport van de goederen betaald moeten worden

 

5.2 Herroepingsrecht:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het modelformulier voor een herroeping vindt u onderaan de pagina of HIER
5.4 Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen via de gelijke betaalmethode waarmee betaling plaatsgevonden heeft.

5.5 Uitsluiting herroepingsrecht 
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in paragraaf 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

 

5.2. Het aankoopbedrag wordt teruggestort naar de rekening van herkomst, waarmee de betaling in eerste instantie is voldaan.

OUTFITTERY is niet verplicht om de door de klant verstrekte informatie verder te verwerken. Zelfs na succesvolle registratie kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraak worden gemaakt op het gebruik van diensten.

7.1. Het is illegaal de inhoud van de website te kopiëren zonder voorafgaande toestemming van OUTFITTERY. De inhoud van de webpagina's van de OUTFITTERY is intellectueel eigendom.

De consument heeft alleen het recht de website met behulp van de gebruikelijke programma's (Internet browser), of een eventueel door de OUTFITTERY ter beschikking gestelde software, te bezoeken. Gebruik van geautomatiseerde software (bijv. script-programma's) is niet toegestaan. Dit geldt met name als het gebruik van deze software het uitbuiten of genereren van gegevens als doel heeft. 


7.2. OUTFITTERY behoudt zich het recht om de functionaliteit en de omvang van de website op elk moment te wijzigen en/of te stoppen. In het geval van noodzakelijke werkzaamheden, kan niet worden uitgesloten dat de website tijdelijk niet beschikbaar is. De klant heeft geen recht continue bereikbaarheid te eisen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat bepaalde gegevens gewist worden. OUTFITTERY is hiervoor niet aansprakelijk.

8.1. De goederen worden geleverd aan het adres dat is opgegeven als onderdeel van het lidmaatschap of bij het ​​bestellen. In geval van foutieve adresgegevens betaalt de consument eventuele extra kosten voor de aflevering. Hetzelfde geldt indien de aflevering niet met succes uitgevoerd kan worden.

8.2. De voorbereiding en de verzendkosten worden door OUTFITTERY betaald.

De zending wordt door Bpost of door een leverancier van OUTFITTERY uitgevoerd en  rechtstreeks vervoerd naar het adres dat is opgegeven door de klant.

Onder normale omstandigheden vindt levering binnen 10 werkdagen (weekend en feestdagen niet inbegrepen) plaats.

  8.3. Het retour sturen van de goederen komt voor rekening van OUTFITTERY mits hiervoor de aanwijzingen worden gevolgd.

8.4 Bij leveringen aan consumenten (§ 13 BGB), gaat het risico van de goederen over op de consument wanneer de zending met alle artikelen is overgedragen door de vervoerder aan deze consument of bevolmachtigde op het door de consument aangegeven leveradres.

9.1. Bij de aanlevering van de goederen aan de klant is een pakbon/vrachtbrief bijgesloten met een prijslijst voor alle artikelen. De vermelde prijzen zijn definitief, de pakbon/vrachtbrief bevat alle componenten van de prijs, inclusief alle van toepassing zijnde belastingen. Bijkomende kosten voor de verzending worden niet in rekening gebracht.

9.2. Zoals beschreven onder punt 4, zal  OUTFITTERY de klant een rekening sturen middels e-mail voor de artikelen die de consument wenst te behouden.

9.3. De koopprijs dient te worden voldaan uiterlijk 10 dagen ná ontvangst van de goederen, behalve indien anders vermeldt.

9.4. Bij betalingen uit het buitenland (anders dan België), draagt de klant eventuele extra kosten die door de bank in rekening worden gebracht. Punctualiteit van de levering hangt samen met de afstand van de zending en juistheid van N.A.W. gegevens.

10.1. De klant heeft de volgende betaalmethoden: vooruitbetaling via overschrijving, op rekening en betaling met creditcard. OUTFITTERY behoudt zich het recht voor om een betaalwijze te weigeren of alleen voor bepaalde bestellingen te accepteren.

10.2. Bij het ​​kopen op rekening, dient de betaling uiterlijk na 21 dagen te zijn voldaan. Betaling op rekening is niet op alle leveringen mogelijk.

10.3. Indien de klant ervoor kiest om te betalen met een creditcard, vindt een toetsing van de betreffende creditcard plaats. OUTFITTERY zal hiervoor een zogenoemde autorisatie op uw creditcard uitvoeren. Wij blokkeren 0,01 Euro om te controleren of deze creditcard ook geldig is. 


10.4. De creditering op uw creditcard vindt pas plaats, nadat de termijn zoals genoemd onder punt 4 verstreken is. 


10.5. Indien de klant kiest voor betaling vooraf ontvangt hij, na bepaling van zijn kledingstijl en samenstelling van goederen door OUTFITTERY, een factuur over de waarde van de samengestelde box waarin zich artikelen bevinden die op proef toegestuurd worden. De levering vindt plaats na ontvangst van de volledige betaling. 

11.1. OUTFITTERY is aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, veroorzaakt door opzet of grove onachtzaamheid van haar wettelijke vertegenwoordigers, agenten of medewerkers.

11.2. Ongeacht de mate van schuld is OUTFITTERY verantwoordelijk voor schadeclaims van de klant die als gevolg, schade aan leven, lichaam of gezondheid hebben en zijn veroorzaakt door plichtsverzuim van OUTFITTERY of de in punt 11.1 genoemde entiteiten. Onafhankelijk van de mate van schuld, is OUTFITTERY ook verantwoordelijk voor schades onstaan door het verzuimen van plichten van de in 11.1 genoemde entiteiten, die bij het afsluiten van contracten van wezenlijk belang zijn. Dit geldt eveneens wanneer een van de OUTFITTERY overgenomen garantie of organisatorische schuldvraag op haar rust.

11.3. In andere dan de in punt 11.2 beschreven gevallen is de aansprakelijkheid van OUTFITTERY uitgesloten voor lichte nalatigheid.

11.4. Vorderingen tegen de OUTFITTERY te wijten aan een defect, vervallen 12 maanden na de wettelijke verjaringsaanvang; daarvan uitgesloten zijn vorderingen beschreven in artikel 11.1 en 11.2.

12.1.   De door OUTFITTERY geleverde goederen, blijven haar eigendom, totdat de volledige aankoopsom is voldaan. Het is voor de klant niet toegestaan om OUTIFTTERY's eigendom voor  wederverkoop aan te bieden.

12.2.   De klant kan onder eigendomsvoorbehoud staande goederen, noch verpanden noch toewijzen als onderpand. In geval van beslaglegging, verbeurdverklaring of andere beschikking van derden dient de consument OUTFITTERY hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

12.3.   De klant dient de OUTFITTERY vrije toegang, tot de door hem geleverde en onder eigendomsvoorbehoud staande goederen, te verlenen. OUTFITTERY heeft in het geval van faillissement het recht van afscheiding van de failliete boedel, op grond van § 47 Insolvency Act., te claimen.

Het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens is in overeenstemming met de eisen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. Het privacybeleid is onderdeel van deze algemene voorwaarden en te allen tijde beschikbaar op de website van OUTFITTERY  www.outfittery.be / privacy.

14.1. OUTFITTERY heeft het recht om zijn taken geheel of gedeeltelijk door gekwalificeerde personen [freelance samenwerkingspartners of derden] uit te laten voeren. De betaling van de deze personen worden uitsluitend behandeld door OUTFITTERY zelf. Er bestaat geen contractuele relatie tussen de buitenlandse personen in dienst van de OUTFITTERY en de klant.  

14.2. OUTFITTERY is gerechtigd de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de klant, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. In geval van gedeeltelijke of volledige overdracht van rechten en verplichtingen aan een derde, zal de klant worden geïnformeerd en heeft deze het recht om het contract ex nunc over dit beëindigen.  

14.3. De rechten en plichten die voortvloeien uit het lidmaatschap bij OUTFITTERY  zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

In het geval dat afzonderlijke bepalingen van de aanwezige of de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zou is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

16.1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
16.2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
16.3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.4.    Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

16.5 Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

16.1. Geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost worden aan de rechtbank in Berlijn, Duitsland voorgelegd
.

16.2. Bevoegd in deze zaak is de zetel van de OUTFITTERY GmbH (Berlijn).  


16.3. Deze (voorwaardelijke) overeenkomst is alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetten in de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

 

Berlijn, 10 Juli 2012