Algemene Voorwaarden


1.1. De website www.outfittery.be inclusief alle subdomeinen (hierna outfittery.ne) en het systeem voor de verhandeling van de modeartikelen worden geëxploiteerd door: OUTFITTERY GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlijn, vertegenwoordigd door de directeuren Anna-Katharina Alex en Julia Bösch, ingeschreven in het handelsregister Amtsgericht Berlijn onder het registratienummer HRB 140519B, (hierna OUTFITTERY).

1.2. De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van de website outfittery.be,, de Outfittery-app en alle contracten die op enige wijze met OUTFITTERY zijn afgesloten in verband met de in deze AV aangeboden diensten en het gebruik van alle diensten, waar de clubleden in de Outfittery Club gebruik van maken, voor zover de clubvoorwaarden verder niets of iets anders regelen. De clubvoorwaarden vindt u hier. Leveringen en diensten van OUTFITTERY vinden uitsluitend plaats volgens deze AV. Afwijkende of tegenstrijdige AV van de contractant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

1.3. Deze AV van OUTFITTERY kunnen op elk gewenst moment worden opgevraagd onder www.outfittery.be/terms en afgedrukt of lokaal worden opgeslagen.

1.4. In het kader van contracten met OUTFITTERY verplichten en geven deze AV uitsluitend de consument rechten. Een consument zoals gedefinieerd door de volgende regels - hierna „Klant“ genoemd - is ieder natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 6:193a nr. 1 lid. a van het Burgerlijk Wetboek die zich niet bezig houdt met commerciële of professionele activiteiten.

OUTFITTERY behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde binnen de wettelijke toegestane grenzen aan te passen of te veranderen. Voor lopende contractuele relaties, in het bijzonder voor reeds geplaatste bestellingen, gelden in principe de AV zoals die golden op het moment van de relevante wettelijke transactie. OUTFITTERY GmbH is echter gerechtigd deze AV - in zoverre deze zijn opgenomen in de contractuele relatie met de Klant - eenzijdig te wijzigen, voor zover dat nodig is voor het elimineren van later ontstane equivalente verstoringen of voor de aanpassing aan veranderende wettelijke of technische voorwaarden en niet in strijd is met de respectieve wettelijke bepalingen inzake consumentenbescherming, vooral als de Klant, die te goeder trouw is, niet wordt benadeeld. Via een kennisgeving wordt de Klant geïnformeerd over een aanpassing van inhoud van de gewijzigde regelingen. De verandering maakt deel uit van de overeenkomst indien de Klant niet binnen zes weken na ontvangst van het bericht over de verandering schriftelijk of via e-mail bezwaar maakt tegen de opneming in de overeenkomst met OUTFITTERY.

3.1. OUTFITTERY biedt de Klant de mogelijkheid zich aan te melden bij outfittery.be en een account te openen. Voor deelneming aan de internetdienst van OUTFITTERY is een registratie noodzakelijk. 

3.2. De Klant is verplicht de persoonlijke inloggegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor niet-geautoriseerde derden. 

3.3. De Klant meldt zich aan door op de knop "Gratis aanmelden" of "Aanmelden” te klikken. 

3.4. De aanmelding bij OUTFITTERY is gratis. Er bestaat geen recht op aanmelding. OUTFITTERY GmbH kan de aanmelding ook afhankelijk maken van verdere vereisten (bijv. controle van de aanmeldingsgegevens). De Klant is verplicht om correcte en accurate informatie te verstrekken bij de aanmelding. Veranderingen in de gegevens moeten door de Klant worden medegedeeld om kosten te vermijden, in het geval hij een nieuwe bestelling wil plaatsen. De Klant moet vooral zijn volledige naam, adres en e-mailadres opgeven. OUTFITTERY is gerechtigd om verklaringen rechtsgeldig af te geven op het e-mailadres van de Klant tenzij een strengere vorm door de wet of overeenkomst is vereist. 

3.5. De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie door de Klant worden verstrekt, worden opgeslagen door OUTFITTERY, zodat de Klant zich op elk moment opnieuw met zijn inloggegevens kan aanmelden. De behandeling van de persoonsgegevens en de gegevensbescherming zijn volledig geregeld in de privacyverklaring. 

4.1. De aanwezigheid op het internet als zodanig, in het bijzonder de presentatie van goederen op outfittery.be, vormt geen bindend aanbod van OUTFITTERY. 

4.2. De Klant biedt OUTFITTERY informatie over zijn persoonlijke stijl, smaak en budget. Dit gebeurt pas als onderdeel van de aanmelding en vervolgens via een verdere individuele consultatie met een stijlconsulent. Het geïndividualiseerde stijloverleg is vereist, zodat OUTFITTERY de Klant de juiste goederen kan sturen op basis van de informatie in de vragenlijst en het stijladvies (hierna "persoonlijke informatie"). Het stijladvies wordt verstrekt door de Klant in de kanalen aangeboden door OUFITTERY (telefoon, e-mail, sms).

4.4. Bij de bestelling geeft de Klant OUTFITTERY uitdrukkelijk een eenzijdig beschikkingsrecht van de prestaties, zoals beschreven in paragraaf 4.5 van deze AV.

4.5. Eenzijdig beschikkingsrecht van de prestaties

Het eenzijdig beschikkingsrecht van de prestaties geeft OUTFITTERY op basis van de persoonlijke informatie, die de Klant in het online-systeem van OUTFITTERY ingeeft, het recht diverse goederen naar eigen goeddunken uit te kiezen, de prijzen ervan te richten op de gebruikelijke prijzen in de detailhandel en deze voor de Klanten verzendklaar te maken.  De Klant heeft niet het recht om een bepaald product voor een bepaalde prijs te ontvangen. De Klant ontvangt per bestelling goederen met een maximale waarde van EUR 1.500,00 incl. de momenteel geldende btw, op dit moment 19%. De Klant verleent OUTFITTERY uitdrukkelijk een eenzijdig beschikkingsrecht van de prestaties, op grond waarvan OUTFITTERY gerechtigd is, de bestelling van de Klant naar eigen goeddunken te bepalen.

4.6. OUTFITTERY aanvaardt het aanbod van de Klant, dat OUTFITTERY aan de Klant in de vorm van een verzendbevestiging of afzonderlijke e-mail verzendt waarin een lijst is opgenomen met de door OUTFITTERY samengestelde goederen voor de Klant en de bijbehorende prijzen inclusief btw en de totaalprijs inclusief btw op grond van het eenzijdige beschikkingsrecht van de prestaties. Door de betreffende goederen te selecteren en mededeling aan de Klant in het kader van de hierboven beschreven e-mal maakt OUTFITTERY gebruik van het eenzijdige beschikkingsrecht van de prestaties.

4.7. De Klant heeft geen recht op aanvaarding van de overeenkomst.

5.1. De Klant kan de wettelijk vereiste instructies over de voorwaarden en gevolgen van het herroepingsrecht hier lezen. In het geval van het terugzenden bij rechtmatige uitoefening van het herroepingsrecht moet de Klant het door OUTFITTERY bijgevoegde retouretiket gebruiken. Als het retouretiket niet (meer) beschikbaar is, kan deze te allen tijde worden aangevraagd via de service van OUTFITTERY op +31 416 206000. Het retouretiket helpt onnodige kosten te voorkomen. Om deze reden moeten de goederen indien mogelijk niet ongefrankeerd worden teruggezonden.

5.2. De terugbetaling van de aankoopprijs vindt plaats op rekening van de Klant die wordt gebruikt voor de betaling, tenzij anders vermeld.

6.1. Naast het hierboven beschreven wettelijke herroepingsrecht verleent OUTFITTERY de Klant een contractueel herroepingsrecht van 30 dagen. Dit contractuele herroepingsrecht beperkt het wettelijke herroepingsrecht op geen enkele manier en mag dit niet vervangen.

6.2. De uitoefening en uitvoering van het contractuele herroepingsrecht is analoog aan paragraaf 5.1 en 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

OUTFITTERY is, indien dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet verplicht tot verdere verwerking van de verstrekte informatie door de Klant. Zelfs na een succesvolle aanmelding kan er geen aanspraak worden gemaakt op het gebruik van diensten of op het ontvangen van prestaties.

8.1. Het is verboden om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van OUTFITTERY inhoud van de websites van OUTFITTERY te kopiëren of op een andere wijze te gebruiken. De gebruiker heeft enkel het recht de door OUTFITTERY geëxploiteerde internetdienst via het gebruikelijke programma (internetbrowser) of eventueel door OUTFITTERY beschikbaar gestelde software te gebruiken. Het gebruik via geautomatiseerde software (bijv. script-programma’s) is ten zeerste verboden. Dit is met name van toepassing als het gebruik van deze software is bedoeld voor het genereren of verkrijgen van bepaalde gegevens. 

8.2. OUTFITTERY behoudt zich het recht voor om de reikwijdte en de functionaliteit van de website op elk moment te wijzigen, beperken of op te schorten. In het geval van noodzakelijk onderhoud kan niet worden uitgesloten dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. De Klant heeft op geen enkel moment het recht om zijn gegevens in te zien of op te vragen. In enkele gevallen kunnen gegevens verloren gaan. De aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens is beperkt tot de gebruikelijke kosten van restauratie die zou hebben plaatsgevonden met een regelmatige en risico-geschikte back-up, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van OUTFITTERY.

9.1. De goederen worden afgeleverd op het adres dat is opgegeven in bij het aanmaken van het lidmaatschap of bij de bestelling. Als het adres van de ontvanger onjuist is, zijn de bijkomende kosten voor rekening van de Klant. Dat geldt ook voor wanneer de zending niet kan worden bezorgd. 

9.2. De verwerkings- en verzendkosten worden door OUTFITTERY bij leveringen binnen Duitsland en naar Zwitserland, Oostenrijk, Luxemburg, België, Nederland, Zweden en Denemarken gedekt. De verzending wordt uitgevoerd door een door OUTFITTERY gekozen leverancier direct naar het door de Klant opgegeven adres. Gewoonlijk moet er rekening worden gehouden met het toezenden van een aanbod binnen 7 werkdagen (weekends en feestdagen zijn niet inbegrepen). Leveringen naar andere landen vinden plaats op aanvraag. 

9.3. De retourkosten worden ook door OUTFITTERY gedragen, zowel in het geval van het wettelijke herroepingsrecht (zie paragraaf 5 van deze AV) alsook in het geval van het contractuele herroepingsrecht (zie paragraaf 6 van deze AV).

9.4. Voor leveringen aan consumenten (artikel 6: 193a, letter a BW) gaat het risico over op de Klant zodra de zending met de te leveren goederen door de expediteur aan de Klant of zijn bevoegde vertegenwoordiger of op het door de Klant opgegeven afleveradres wordt overhandigd.

10.1. Met het verzenden van de goederen ontvangt de Klant een afleveringsbewijs met een prijslijst voor alle verzonden goederen. De vermelde prijzen vertegenwoordigen de uiteindelijke prijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen. Extra verzendkosten zijn niet van toepassing.

10.2. Na werkzaamheid van het koopcontract in overeenstemming met § 4, informeert OUTFITTERY GmbH de Klant per e-mail over de totale aankoopprijs die moet worden betaald voor de goederen.

10.3. De factuur van de aankoopprijs moet binnen 10 dagen na de kennisgeving van de totale aankoopprijs worden betaald, tenzij anders is vermeld in de betreffende e-mail.

10.4. Voor betalingen uit het buitenland draagt de Klant alle bijkomende kosten, zoals bank- en transferkosten. Voor de tijdigheid van de prestatie hangt het ervan af of de Klant de verschuldigde handeling tijdig heeft uitgevoerd in zijn (woon)plaats.

11.1. De Klant heeft de volgende betalingsmogelijkheden: betaling met creditcard, betaling op rekening. OUTFITTERY behoudt zich het recht voor om geen individuele betaalmethoden aan te bieden of alleen voor bepaalde bestellingen. 

11.2. Aankoop op rekening:

Bij aankoop op rekening moet het factuurbedrag binnen 14 dagen na de in de factuur genoemde kalenderdag zijn ontvangen. De betaalmethode aankoop op rekening is niet beschikbaar voor alle aanbiedingen en vereist onder andere een succesvolle kredietcontrole door OUTFITTERY. 

11.3. Voor informatie over uw betalingsgeschiedenis tot nu toe en kredietinformatie op basis van statistische procedures met behulp van adresgegevens gebruiken we voor leveringen naar

Duitsland Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, D-33415 Verl,

Oostenrijk CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150 Wien, via Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, D-33415 Verl,

Zwitserland CRIF AG, Riesbachstrasse 61, 8008 Zürich, via Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, D-33415 Verl,

Nederland Experian Nederland BV, Postbus 16604, NL-2500 BP Den Haag, via Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, D-33415 Verl,

België BISNODE, Researchdreef 65 Allée de la Recherche, 1070 Brussels via CRIF Bürgel GmbH, Dessauerstr. 9, 80992 München

Zweden Creditsafe i Sverige AB, Garda Fabriker, Fabriksgatan 7, SE- 41250 Göteborg via CRIF Bürgel GmbH, Dessauerstr. 9, 80992 München

Denemarken Experian, Karenslyst Alle 8b, Pb. 5275 Majorstuen, 0303 Oslo via CRIF Bürgel GmbH, Dessauerstr. 9, 80992 München.

Als de informatie over de kredietwaardigheid van de Klant een hoog debiteurenrisico aangeeft, moet de Klant in het geval van aankoop per creditcard of PayPal volgens instructies van OUTIFITTERY vooruit betalen in de vorm van een borg (afhankelijk van de waarde van de goederen voor een bedrag van EUR 150 of EUR 250) via de PayPal-betalingsdienst (PayPal (Europa) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) of met een creditcard. Dit bedrag wordt vervolgens verrekend met de ingehouden waarde van de goederen of vergoed aan de Klant nadat de retourzending is voltooid.

11.4. Als de Klant een betaling per creditcard selecteert, is de Klant in principe verplicht om voor de verzonden goederen zekerheid te stellen. OUTFITTERY zal hiervoor een bedrag van 0,01 euro (afwijkend hiervan 0,01 CHF in Zwitserland, 10 SEK in Zweden en 10 DKK in Denemarken) als onderdeel van een zogenaamde dealeraanvraag in hun voordeel uit de kredietlijn, die aan de Klant door zijn creditcardinstelling voor zijn creditcard is ingeruimd, laten blokkeren. 

OUTFITTERY is niet aansprakelijk voor schade, vertragingen of belemmeringen van prestaties die buiten de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van OUTFITTERY liggen of het gevolg zijn van ongeschikt, onjuist of oneigenlijk gebruik van de goederen. Om welke juridische redenen dan ook is OUTFITTERY slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of zolang de door schuld veroorzaakte schade door OUTFITTERY uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid bestaat of bij verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting of kardinaalplicht (een plicht waarvan de vervulling een goede uitvoering van de contractuele relatie alleen mogelijk maakt, wiens schending het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en waarop voor de naleving de Klant regelmatig een beroep kan doen, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, de (foutloze) levering van de goederen op basis van de evaluatie de stylist/medewerker van OUTFITTERY behoort), of in het geval van het niet nakomen van een garantie of als een gebrek van OUTFITTERY frauduleus werd verborgen. In het geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting of kardinaalplicht, die het gevolg is van eenvoudige nalatigheid, is de aansprakelijkheid van OUTFITTERY beperkt tot de gebruikelijke voorzienbare schade. Verdere aansprakelijkheid van OUTFITTERY is uitgesloten. De productaansprakelijkheid wordt door deze AV niet beïnvloed.

13.1. De verzonden goederen door OUTFITTERY blijven tot de volledige betaling van de aankoopprijs in eigendom van OUTFITTERY. De Klant is tot het verkrijgen van het eigendom niet gemachtigd tot wederverkoop.

13.2. De Klant mag de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen niet verpanden noch als zekerheid aanmerken. Bij verpanding of inbeslagname of andere beschikkingen door derden moet hij de aanbieder onmiddellijk op de hoogte brengen.

14.1. Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De privacyverklaring is op elk moment beschikbaar via de website van OUTFITTERY op www.outfittery.be/privacy. Meer informatie over privacy is te vinden op de website.

15.1. OUTFITTERY heeft het recht om zijn of een deel van zijn taken te laten uitvoeren door gekwalificeerde derden [freelance samenwerkingspartners of derden] als plaatsvervangende agenten. Het betalen van derden wordt uitsluitend door OUTFITTERY zelf gedaan. Er is geen contractuele relatie tussen de door OUTFITTERY gebruikte derden en de Klant. 

15.2. OUTFITTERY is gerechtigd om alle of een deel van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de Klant over te dragen aan derden. In het geval van gedeeltelijke of volledige overdracht van de rechten en plichten aan een derde moet de Klant op de hoogte worden gebracht en het recht krijgen om de overeenkomst ex nunc te beëindigen. 

15.3. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een OUTFITTERY-lidmaatschap zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan een derde.

16.1. Als gebruiker van de OUTFITTERY-app heeft de Klant toegang tot verschillende diensten en functies. Een voorwaarde voor het gebruik van de OUTFITTERY-software en -diensten is het openen van een gebruikersaccount met de juiste registratie. Om gebruik te maken van de OUTFITTERY-software en de OUTFITTERY-diensten gaat de klant akkoord gaat met het verstrekken van waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie (registratie-informatie), zoals gespecificeerd in het aanmeldingsformulier en om die informatie te updaten indien nodig, om ze waarheidsgetrouw te houden. De inloggegevens van de gebruiker (naam en wachtwoord) zijn niet overdraagbaar. Na controle van de gebruikersgegevens heeft OUTFITTERY het recht het openen van een gebruikersaccount in het algemeen en zonder opgave van redenen te weigeren. Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om twee of meer wachtwoorden te gebruiken of aan te vragen. De mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier.

16.1.1. De gebruiker verzekert dat hij gerechtigd is om de beelden en teksten die hij aan OUTFITTERY heeft gestuurd te gebruiken, zonder inbreuk te doen op intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden. Bovendien verzekert de gebruiker dat afgebeelde personen instemmen met de publicatie, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is.

16.2. Na de aanmelding moet de gebruiker ervoor zorgen dat zijn wachtwoord en zijn account niet beschikbaar worden gesteld aan derden. Als de houder van het gebruikersaccount (accounts) is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor alle acties en activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van zijn wachtwoord en gebruikersaccount (accounts). Dit omvat de betaling van goederen evenals de naleving van de respectievelijk toepasselijke, wettelijke voorschriften, de naleving van rechten van derden en deze gebruiksvoorwaarden. Zodra de gebruiker het vermoeden heeft dat derden zijn gebruikersaccount (dat wil zeggen zijn naam met zijn wachtwoord) misbruiken, is hij verplicht OUTFITTERY onmiddellijk op de hoogte te stellen van het ongeoorloofde gebruik en een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het Duitse servicecentrum op het volgende adres:

OUTFITTERY GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlijn, e-mail: service@outfittery.be.

In het geval van kennis of redelijk vermoeden van misbruik van een gebruikersaccount, heeft OUTFITTERY het recht om de nodige maatregelen te treffen en, in het bijzonder, om de toegang tot het betreffende gebruikersaccount tijdelijk of permanent te blokkeren. Aansprakelijkheid van OUTFITTERY voor schade of verlies als gevolg van misbruik van het gebruikersaccount of verlies van het wachtwoord van de gebruiker is uitgesloten, met inachtneming van de regulering van § 12 van deze AV.

16.3 Om alle beschikbare diensten van OUTFITTERY in combinatie met de OUTFITTERY-app te kunnen gebruiken, is toegang tot of keuze tot internet en het world wide web en een breedbandinternetverbinding mogelijk vereist. Hierdoor kunnen voor de gebruiker afzonderlijke kosten ontstaan. De gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van internettoegang. In geen geval is toegang tot internet of keuze tot internet onderdeel van deze overeenkomst en de dienst van OUTFITTERY. Als de gebruiker de OUTFITTERY-app op mobiele apparaten gebruikt, kunnen hier ook extra verbindingskosten/gegevensoverdrachtskosten ontstaan. Het bedrag van de gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor WAP, GPRS of UMTS enz., is afhankelijk van de respectieve tarieven en contractuele voorwaarden van het bestaande contract met de mobiele serviceprovider en/of andere serviceproviders. De gebruiker is zelf bevoegd en verantwoordelijk voor het sluiten van het mobiele telefooncontract dat nodig is voor het gebruik en de daaruit voortvloeiende extra kosten. Het verlenen van toegang tot of de keuze voor een mobiel netwerk maakt geen deel uit van dit contract en de diensten van OUTFITTERY.

16.4. De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat hij de OUTFITTERY-app, inclusief alle functies, aanbiedingen en inhoud, alleen voor wettige, legitieme doeleinden zal gebruiken.

De gebruiker mag de OUTFITTERY-app niet gebruiken voor het invoeren, publiceren, uploaden, opslaan, ophalen of anderszins overdragen en/of verzenden van inhoud, gegevens of andere materialen (bijv. gegevens, teksten, afbeeldingen, video's, muziek, geluiden, bestanden, links, software),

16.4.1. die de rechten van derden schenden, in het bijzonder handelsmerken, octrooien, auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten, privacyrechten of handelsgeheimen; de gebruiker alleen moet ervoor zorgen dat hij over alle benodigde rechten (met name auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten) beschikt, die eventueel ook het gebruik door derden afdekt;

16.4.2. die concurrentiebeperkend zijn of concurrentiebeperkende handelingen bevorderen (bijv. ketting-, sneeuwbal- of piramidesystemen);

16.4.3. die jongeren in gevaar brengen, illegaal, schadelijk, bedreigend, onrechtmatig, beledigend, intimiderend, lasterlijk , beledigend, pornografisch, racistisch, obsceen of gearchiveerd in een andere vorm ontoelaatbaar zijn;

16.4.4. die tot gedrag aanzetten of stimuleren dat tot een criminele handeling zou kunnen komen;

16.4.5. waarvoor de gebruiker niet geautoriseerd is om deze openbaar te maken (bijvoorbeeld vanwege geheimhoudingsverplichtingen, enz.);

16.4.6. die op enige manier inbreuk maken op de rechten van derden of anderszins onwettig of onrechtmatig zijn;

16.4.7. die een natuurlijk of juridische persoon of een groep personen beledigen, lastig vallen (bijvoorbeeld door „spam“), schade toebrengen, bedreigen, onder druk zetten of in verlegenheid brengen of op een andere manier overlast bezorgen;

16.4.8. Die softwarevirussen, spiders, wormen, Trojaanse paarden of andere informatie, bestanden of programma's bevatten, die erop gericht zijn of kunnen zijn om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te vernielen, beschadigen, te beperken of de communicatie zelf te beperken of te vervormen.

De gebruiker gaat ermee akkoord OUTFITTERY, zijn aangesloten bedrijven, functionarissen, werknemers en bestuurders voor eventuele schade die ontstaan ​​als gevolg van een overtreding van deze paragraaf schadeloos te houden, inclusief de kosten van juridische verdediging voor het bedrag van de gemaakte juridische kosten.

16.5. De gebruiker is zich ervan bewust dat het gebruik van de OUTFITTERY-app via internet plaatsvindt en dat hij dus wordt blootgesteld aan de meest uiteenlopende risico's.

De gebruiker van softwarevirussen, spiders, wormen, Trojaanse paarden of andere informatie, bestanden of programma's - die erop gericht of geschikt zijn de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, verstoren, beschadigen, beperken, manipuleren of vervalsen - kan bijvoorbeeld aangevallen en lastig worden gevallen. Dit kan ook leiden tot ongeautoriseerde toegang tot gegevens en het systeem en het ophalen van gegevens (inclusief wachtwoorden, enz.), datacorruptie, verlies van gegevens, fraude en andere aanvallen van de gebruiker. De gebruiker kan ook het slachtoffer zijn van spam (ongevraagde reclame), intimidatie of andere inbreuken op de privacy.

Als de gebruiker niet aan deze algemene en specifieke risico's wil worden blootgesteld, moet hij absoluut de OUTFITTERY-app niet gebruiken en installeren.

16.6. OUTFITTERY verleent aan de gebruiker op basis van deze licentie-overeenkomsten, na een correcte aanmelding de mogelijkheid om de OUTFITTERY-app conform de voorschriften te gebruiken. De licentie om de OUTFITTERY-app te gebruiken is een eenvoudige, niet-exclusieve, door OUTFITTERY en de gebruiker op elk moment op te vragen en door de gebruiker niet overdraagbare, niet-sublicentieerbare, licentie.

16.7. Elke partij heeft het recht zonder opgave van redenen om de licentieovereenkomst voor het gebruik van de OUTFITTERY-app op elk gewenst moment te beëindigen. De opgeslagen gegevens en inhoud door de gebruiker en de gebruikersaccount worden door OUTFITTERY verwijderd, zolang er geen wettelijke opslagperiode van toepassing is. Elke partij heeft recht op onmiddellijke buitengewone opzegging als de andere partij een wezenlijke contractbreuk heeft gepleegd. De gebruiker erkent dat elke aansprakelijkheid van OUTFITTERY, tegenover de gebruiker en een derde, die wordt veroorzaakt door een rechtmatige beëindiging van de overeenkomst en de toegang tot de gebruikersaccount in het kader van § 12 van deze AV is uitgesloten.

16.8. De contractpartijen zijn het erover eens dat het volgens de stand van de techniek niet mogelijk is om computerprogramma's zo te ontwikkelen, dat ze in alle toepassingen en combinaties en onder alle gebruiksomstandigheden perfect werken en volledig vrij zijn van fouten. Dit geldt met name voor software die wordt gebruikt in combinatie met een uitgebreid pakket aan hardwarecomponenten en computersystemen en mobiele apparaten.

De gebruiker bevestigt en verklaart daarom uitdrukkelijk dat hij het eens is met het op eigen risico gebruik maken van de OUTFITTERY-app, met het oog op een bevredigende kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inspanning plaatsvindt en de OUTFITTERY-app wordt geleverd in de staat zoals hij is, zonder garantie of waarborg. In het bijzonder is er geen garantie of waarborg ten aanzien van kwaliteit en/of geschiktheid voor een bepaald doel.

OUTFITTERY, zijn gelieerde ondernemingen, zijn functionarissen, medewerkers en directeuren nemen geen garantie over en geven geen garantie dat het gebruik van OUTFITTERY-app zonder inmenging, zoals storingen, vertragingen of andere fouten mogelijk zouden kunnen zijn of dat eventuele fouten en/of storingen in de OUTFITTERY-app geëlimineerd worden.

16.9. Met betrekking tot aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de OUTFITTERY-app, zijn de beperkingen van § 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing. Als OUTFITERRY aansprakelijk is, is in het geval van verlies van gegevens die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot de gebruikelijke kosten van de restauratie die zou hebben plaatsgevonden met een regelmatige en risico-geschikte back-up, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van OUTFITTERY.

17.1. In het geval dat een Klant geen algemene jurisdictie in de Bondsrepubliek Duitsland of de Europese Unie heeft of de woonplaats of de gewone verblijfplaats van de klant op het moment van het indienen van het beroep niet bekend is, of indien de Klant na het afsluiten van het contract een andere woonplaats heeft voor het toepassingsgebied van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, geldt voor juridische geschillen tussen de Klant en OUTFITTERY het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit is niet van toepassing als speciale voorschriften voor consumentenbescherming in het land van de Klant gunstiger voor hem zijn. Het VN-kooprecht (CISG) en andere internationale overeenkomst zijn niet van toepassing. 

17.2. Plaats van jurisdictie is in dit geval de maatschappelijke zetel van OUTFITTERY GmbH (Berlijn).

17.3. Deze (voorwaardelijke) overeenkomst voor jurisdictie geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen, van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument, wordt ingetrokken.

 

OUTFITTERY GmbH, Berlijn juli 2018